KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo karne


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2000103078270 BU.307827 Aktualne problemy kryminalizacyjne /
2   2000103111380 BU.311138 Bezpieczeństwo obywateli - prawa człowieka - zrównoważony rozwój : polskie kierunki interdyscyplinarnych badań kryminologicznych kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli oraz w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu / Pływaczewski, Emil
3   2000103138752 BU.313875 Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu /
4   2000102982356 BU.298235 Cyberprzestępczość / Siwicki, Maciej.
5   2000102858248 BU.285824 Dziecko przed sądem : wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich / Klaus, Witold.
6   2000103098070 BU.309807 Handel ludźmi : przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna /
7   2000102432011 BU.243201 Instytucje wychowania resocjalizującego / Borowski, Ryszard.
8   2000102840649 BU.284064 Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998 - 2008 : opracowanie zbiorowe /
9   2000103149260 BU.314926 Kodeks karny : komentarz /
10   2000102911936 BU.291193 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz : stan prawny na 1 kwietnia 2011 roku / Lewiński, Janusz.
11   2000102973644 BU.297364 Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, Facebook / Trejderowski, Tomasz
12   2000103129453 BU.312945 Krajowa Administracja Skarbowa : komentarz / Bucholski, Rafał.
13   2000102471034 BU.247103 Kryminalistyka : przegląd zagadnień / Sławik, Karol.
14   2000102922840 BU.292284 Kryminalistyka : wybrane zagadnienia techniki /
15   2000102863570 BU.286357 Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej / Kulicki, Mariusz
16   2000102269266 BU.226926 Kryminalistyka : zarys wykładu / Hanausek, Tadeusz
17   2000100828076 BU.82807 Kryminalistyka / Hołyst, Brunon
18   2000102485833 BU.248583 Kryminologia : (zarys systemu) : (skrypt dla studentów studiów dziennych i zaocznych kierunku prawa i innych) / Tyszkiewicz, Leon
19   2000103155469 BU.315546 Kryminologia : stan i perspektywy rozwoju : z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 / Pływaczewski, Emil
20   2000102334070 BU.233407 Kryminologia / Hołyst, Brunon
21   2000102350155 BU.235015 Kryminologia / Błachut, Janina.
22   2000102845712 BU.284571 Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia /
23   2000102978205 BU.297820 Kumulacja procesowych ról uczestników polskiego postępowania karnego / Olszewski, Radosław.
24   2000102991945 BU.299194 Leksykon polskiej procedury karnej / Gaberle, Andrzej
25   2000103135683 BU.313568 Leksykon prawa karnego : część ogólna : 100 podstawowych pojęć /
26   2000102877126 BU.287712 Mediacja sądowa : alternatywna metoda resocjalizacyjna ? / Lewicka, Agnieszka.
27   2000102491599 BU.249159 Na granicy życia i śmierci : studium kryminologiczne i wiktymologiczne / Hołyst, Brunon
28   2000103149727 BU.314972 Nowe kierunki w kryminologii /
29   2000103098339 BU.309833 Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej / Białek, Marek.
30   2000103065973 BU.306597 Paradygmaty cyberprzestępczości / Kosiński, Jerzy
31   2000103073701 BU.307370 Paradygmaty kryminalistyki /
32   2000102989157 BU.298915 Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej / Sarzała, Dariusz.
33   2000102819492 BU.281949 Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego / Giętkowski, Radosław.
34   2000102902255 BU.290225 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz
35   2000103137403 BU.313740 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
36   2000102806638 BU.280663 Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich / Eichstaedt, Krzysztof.
37   2000103044299 BU.304429 Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich /
38   2000103102272 BU.310227 Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej : stan prawny na dzień 1 lutego 2017 r. /
39   2000103152383 BU.315238 Prawnokarna ochrona dziecka przed seksualnym wykorzystaniem w cyberprzestrzeni / Skórzewska-Amberg, Małgorzata.
40   2000103137229 BU.313722 Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / Dukiet-Nagórska, Teresa.
41   2000103129491 BU.312949 Prawo karne : zarys problematyki / Lachowski, Jerzy
42   2000102902262 BU.290226 Prawo karne / Marek, Andrzej
43   2000103114350 BU.311435 Prawo karne / Gardocki, Lech
44   2000103114367 BU.311436 Prawo karne / Królikowski, Michał
45   2000102875344 BU.287534 Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Adamski, Andrzej
46   2000103156930 BU.315693 Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z nimi przestępstw w handlu internetowym oraz bankowości elektronicznej / Siwicki, Maciej
47   2000102949014 BU.294901 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej
48   2000102593613 BU.259361 Prewencja kryminalna : studium z profilaktyki kryminologicznej / Cielecki, Tadeusz.
49   2000102993352 BU.299335 Probacja : resocjalizacja z udziałem społeczeństwa / Bałandynowicz, Andrzej
50   2000103114435 BU.311443 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław
51   2000103149352 BU.314935 Proces karny /
52   2000103098544 BU.309854 Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej : zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne / Wójcik, Jerzy Wojciech.
53   2000102744411 BU.274441 Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawnokryminologiczne / Gruszczyńska, Beata
54   2000102859061 BU.285906 Przestępczość nieletnich w ujęciu prawnym i społecznym / Fidelus, Anna.
55   2000103081300 BU.308130 Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii / Kukuła, Zygmunt.
56   2000103117207 BU.311720 Przestępczość teleinformatyczna 2016 /
57   2000103001698 BU.300169 Przestępczość zorganizowana : fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne / Jasiński, Wiesław
58   2000103072667 BU.307266 Przestępczość zorganizowana : system zwalczania / Mądrzejowski, Wiesław.
59   2000103100247 BU.310024 Przestępczość zorganizowana / Pływaczewski, Emil
60   2000102479917 BU.247991 Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie / Rau, Zbigniew.
61   2000103098346 BU.309834 Przestępstwa podatkowe : nowe kary i procedury / Stępień, Radosław
62   2000103125035 BU.312503 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu /
63   2000103138080 BU.313808 Przeszukanie : problematyka prawna i kryminalistyczna / Opalska-Kasprzak, Agata.
64   2000102715459 BU.271545 Przewodnik do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /
65   2000102846191 BU.284619 Przewodnik po prawie karnym / Filipkowski, Wojciech.
66   2000102926367 BU.292636 Służba więzienna w Polsce : administracja i podstawy działania / Przesławski, Tomasz.
67   2000102791576 BU.279157 Socjologia kryminalistyczna. T. 1 / Hołyst, Brunon
68   2000102791583 BU.279158 Socjologia kryminalistyczna. T. 2 / Hołyst, Brunon
69   2000103132941 BU.313294 System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : studium diagnostyczne / Urbanek, Arkadiusz.
70   2000103046200 BU.304620 Terror w Polsce : analiza wybranych przypadków / Liedel, Krzysztof.
71   2000103151454 BU.315145 W obliczu reformy sądownictwa w Polsce : główne problemy przebiegu postępowań sądowych /
72   2000102372515 BU.237251 Wiktymologia / Hołyst, Brunon
73   2000103137281 BU.313728 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa.
74   2000102945139 BU.294513 Wybrane aspekty pracy penitencjarnej /
75   2000103163334 BU.316333 Wybrane zagadnienia procesu karnego w pytaniach i poleceniach / Kamińska-Nawrot, Aneta.
76   2000103130114 BU.313011 Wyrabianie, handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji w Polsce : aspekty karnoprawne i kryminologiczne / Rejmaniak, Rafał.
77   2000103141370 BU.314137 Zjawisko korupcji : rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie / Bil, Jacek
78   2000102982639 BU.298263 Zmiana w polskim systemie penitencjarnym : ograniczenia i możliwości / Rejman, Józef.
79   2000103098551 BU.309855 Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce : zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego / Duży, Jerzy.
80   2000103100605 BU.310060 Zwalczanie przestępczości : wybrane metody i narzędzia / Mądrzejowski, Wiesław
81   2000103106027 BU.310602 Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej : zagadnienia politologiczno-prawne / Żebrowski, Andrzej.